maandag 25 februari 2013

                                                      2012 is stilletjes weggegleden  in de nevels van de geschiedenis. Het nieuwe jaar is er reeds een 6tal weken voor ons ,  de bestuurswissel is zonder al te veel troebels verlopen en zoals ieder jaar wenken voor de vele kuurnse verenigingen de vele reeds vooraf geplande  akties en evenementen;

Bij de vzw kuurns erfgoed-heemkundige kring Cuerna hebben wij ondervonden dat onze achillespees zich situeert op het vlak van communicatie. Deze is primordiaal voor de goede werking van gelijk welke organisatie , en kan tegenwoordig op een veelheid van moderne manieren gebeuren, om op een efficiente  manier de eigen specifieke werking te ondersteunen.
     Onze blogspot (in de huidige vorm) loopt op zijn laatste benen, er is een echte website in de maak(domain under construction zouden onze kinderen direkt weten ).

Maar hoe deeden onze vaadren het vroeger ??? : noch blogspot noch website, telefoon en Gsm noppes, geen skype ,PC,laptop of HD 3D TV ,neen , enkel met de blote hand en een goede pen, een briefje schrijven en maar wachten op het antwoord.. Probleem, wie verdeelde die briefjes en hoe gebeurde dit.
Hierna een beetje geschiedenis:

        Het eerste teken van georganiseerde aktie in de postgeschiedenis van Kuurne dateert van 30-05-1804  waar een zekere Lagae Jean-francois ingeschreven staat in de burgerlijke stand als postbode en gerechtsdienaar. Hij woonde in de Boomgaardstraat(begin links ).

Op 28-01-1830 noteren we dan  ( Uit Briefwisseling Gemeentebestuur Kuurne )

Nr 71 Brieven Post                                                                     Cuerne, den 28 januari 1830
Aan den heer Directeur van het Postkantoor  Kortrijk
            Daar den wensch der ingezetenen dezer gemeente bestaat in regelmatiglijk
             dagelijksch de brieven hen toegezonden met den post,hen te worden be-
              handigd op den thans  bestaanden staet,sinds verscheidene jaren , gelo-
              ven wij het onzen pligt , teneinde ten spoedigsten mogelijk de klachten
              voor te komen die ons steeds met gezondheid zijn gedaan geworden,we-
              gens de vertraging en het achterhouden van de aan hen geadresseerde
              brieven.
              Ued.te verzoeken van dagelijksch dezelve brieven en al hetgeen door den
               Post aan de gemeente toegezonden worde , wel te willen behandigen aan
               Alexandrine Demol-Wwe. Pieter Averbeke , brave inwoonster dezer ge-
               meente , die het vertrouwen bezit der ingezetenen , door hare langdurige
               regtveerdigheid en oplettenheid in hare  boodschappen en mitshalve
               moeilijk kan vervangen worden.
               Wij gelooven mijnheer , van geenszins deel te moeten nemen of slagt-
                offer te moeten worden gemaakt van Ued. Tusschentwist , waarvan wij maar
               al te veel de nadeelen geproefd hebben en willen Ued. niet ontveinzen
               dat uwe eerste weigering met de voorgenoemde , ons in staat zal  stellen
               om onzen toevlugt te nemen daar waar wij het goedvinden zullen
                                                              Burgemeester en Accessoren
                                                               (geteekend :  Henri Andries
)
(ter informatie :Alexandrine Demol bewoonde  één van de kleine huisjes –Soentjes
Reke—Ivan Gerardstraat


Op 16-09-1846 vinden we ( Uit briefwisseling gemeentebestuur Kuurne )

Aan  de Heer Arrondissementscommissaris                                         Cuerne 16 Sept. 1846
              In antwoord op uw omzendschrijven in dato van 30/6/ll hebben wij de eer U mede te
              deelen dat de brievenbus geplaatst is in het gemeentehuis , alwaar de eigenaar van het
              gebouw de toelating heeft verleend om een opening in den muur te laten maken,voor
              het gebruik van de brievenbus.
                                                                                                    De burgemeester
                                                                                                        Henri Andries

(ter info:met gemeentehuis wordt bedoeld het huidige café “Oud gemeentehuis “ Weggevoerden
plein

Kuurne beschikte nu dus reeds over een officiele brievenbus  en dit zou zo blijven nog tot 18 Juli 1881.
Te Kuurne wordt dan voor het eerst een” postdepot” geopend,waarschijnlijk in een privéwoning.Er was een beperkte aktiviteit. Bij kon. Besluit van 22 Sept 1984 werd het kuurnse depot echter terug gesloten en naar het perceptiekantoor van Kortrijk overgebracht.

Op 12-03-1890 vinden we (uit briefwisseling gemeentebestuur )


“aan de postmeester te Kortrijk                                                      Cuerne 12 maart 1890
            De dagelijkse reklamatien en de eigene ondervindinge verplichten de Hr.Burgemeester,Schepenen en gemeenteraadsleden van Cuerne Ued. Den slechten staat en de al te geringe grootte onzer brievenbus te laten kennen.
     Bijna dagelijks is  de brievenbus opgepropt , ofschoon er om die reden vele brieven naar Harelbeke en Kortrijk gedragen worden,bij zoverre dat rond de middag de jongenqs standvastig moeten bewaakt worden,die zondermoeite er de handen kunnen inkrijgen en brieven en  andere gedrukten uit de bus zouden halen.
Is de bus klein,ze is daarbij nog zeer slecht,daar regendruppels door kleinen wind er in vloeien.
      Het ware wenselijk konde het ons gegund worden twee afzonderlijke bussen te hebben , waarvan eene voor brieven  en eene (deze van grootere afmetinge ) voor gedrukten; Immers wanneer alles in diezelfde bus wordt gestoken,kan het gebeuren dat brieven tusschen de plooien van grootere briefwisselinge invallen en aldus niet ter bestemming komen.
 Het ware ons eene groote verplichtinge mochte Ued. Gelieven te zorgen opdat de noodige maatregelen zouden genomen worden om ons van die onaangenaamheid te ontlasten , door t’vermeerderen der bestaande bus of het maken van twee afzonderlijke bussen.
           Gelieve , Mijnheer de Postmeester , op voorhand onze bijzondere dankbaarheid te aanvaarden.
                                                                                                 Namens den Raad
                                                                                                  Aug. Iserbyt , burgemeester


Daarna  kwam in 1898 terug een brievendrager in kuurne  :Cyriel Vanluchene,hij woonde in de Brouweriestraat (huidige kon. Leopold III straat en oefende deze funktie uit tot 1919.
19 jaar later , op 20 januari 1903,werd er terug een halte geopend. Het had dezelfde eigenschappen als een “depot” , met dit verschil dat het beheerd werd door een landelijke bode . Briefwisseling werd er behandeld en afgestempeld , maar eveneens enkele eenvoudige bewerkingen, zoals een aangetekende brief ,stortingen , enz. konden ook. Deze “depot-relais”of posthaltes hadden een speciale stempel. Onderaan in de stempel bevonden zich namelijk twee sterren en dit was het kenmerk van een relais
Door het gemeentebestuur  Kuurne wordt op 26 Nov 1909 een aanvraag gedaan voor het inrichten van een postontvangerij  te kuurne.


Victor Velghe stelt 3 juni 1910 aan het gemeentebestuur zijn dochter voor als kandidaat voor het bekomen van de plaats “onder Postontvangerij “ (zie verslag gemeenteraad van deze datum ) en op 9-3-1911 komt er dan een onder-perceptiekantoor in de kerkstraat nr 14 (later gemeentehuis) Georges Six komt als postontvanger van St Andries naar Kuurne kerkstraat 14 bewoond door Catry Antoine,gemeentesekretaris.

   Met een speciaal dienstorder wordt 13-9-1912 het kantoor verheven tot een onder-perceptiekantoor 1ste klasse . In de zitting van het gemeentebestuur  van 19-12 datzelfde jaar vinden we :

   Tegenwoordig: Aug. Iserbyt , burgemeester , Victor Vandenbroucke en Aug. Vandeputte,schepenen.
Het College

Gezien de post in ons postbureel van Cuerne slechts een uur voor het publiek toegankelijk is op Zondagen en Feestdagen door het jaar.
Gezien dat die uur vastgesteld is van 9 tot 10 uur ‘s voormiddags.
Overwegende dat dit uur allerslechts past voor de lieden van te lande , welke gemeenlijk hun bezoek in de post schikken terwijl zij op de Plaats ter hoogmis komen.
Overwegende dat de hoogmis begint , jaar in jaar uit om 9u30;
Overwegende dat de lieden welke buiten den kom der gemeente wonen , dus zeer dikwijls hunne zaken in den post ,binst de weinigen tijd waarover zij daar te beschikken hebben voor de hoogmis , niet kunnen doen.
Gehoord de menigvuldige klachten welke in de laatste tijden nopens dit punt gedaan geweest zijn.
Besluit eenparig :
Aan de Heer Postoverste ,beleefdelijk te vragen dat hij het uur , op welke het postbureel van kuurne op Zon-en Feestdagen moet open en toegankelijk zijn voor het publiek , zou stellen van 8 tot 9 uur , in plaats van 9 tot 10 uur zoals het nu is;
Deze beslissing en eerbiedige vraag zal dadelijk den heer Postoverste overhandigd worden met beleefd verzoek er  zoo spoedig mogelijk gevolg aan te geven.
                                                                                                              Den burgemeester
                                                                                                              Aug. Iserbyt


Gustaaf Lepez  gaat in 1942 op pensioen en wordt opgevolgd door André vandernbroucke die in 1952 ingevolge een geschil met eigenaar Iserbyt het postkantoor verhuist naar de Gen. Eisenhowerstraat 34; het huis is eigendom van Jozef vermeulen uit Kuurne(later kwam daar de winkel “UNIC” van de weduwe De Cuyper-di Chiara, die hertrouwde met Gilbert vanneste , beenhouwer te kuurne)
   Opnieuw verhuist in1954 de postontvangerij , nu naar de Harelbekeqstraat 17 en in 1961 wordt het een zelfstandige ontvangerij 4de klasse.
In 1968 wordt Roger Timperman uit  Elverdinghe postontvanger en verhuist met het postkantoor naar het “Rode kruisplein”  waar het in1973 verhoogt van categorie en een Ontvangerij A  wordt;
    Er komt zelfs een bijkantoor (kuurne 2 ) voor de kathoek en de industriezone , in de St Katrienesteenweg. De postbodes leggen per dag 12 ronden af
    De werken voor een nieuw postkantoor in de Gasthuisstraat worden in 1983 aangevat en op 8 november 1985 worden de nieuwe gebouwen officieel geopend. In 1987 gaat Roger timperman met vervroegd pensioen en Dhr Nico Guillemijn uit Kuurne wordt aangesteld als waarnemend Postontvanger A van de Ontvangerij Kuurne 1 en medebeheerder van het bijkantoor 2;
Hans Deboutte wordt dan postoverste tot hij in 2002 op pensioen gaat.
    In het jaar 2001 verdwijnt dan terug het bijkantoor in de st Katriensteenweg

Ziezo, dat weten we ook weer!
Bronnen: Van Cuerne tot Kuurne-uitgave van de heemkundige kring Cuerna-tekst bruneel noel
                   Een woordje postgeschiedenis (Luc Van Pamel)
                    Archief gemeentebestuur

zaterdag 10 november 2012

Beste vrienden,
ons digitaal archief breid verder uit ...

Lees hieronder hoe ons archief vanaf heden kan geconsulteerd worden op internet

Hieronder document foto boek met fotomateriaal uit Info Kuurne

Info Kuurne - Inhoud Foto's

Hieronder het document teksten beschikbaar uit de Info Kuurnes tot het jaar 2000

Info Kuurne Inhoud TEKST

dinsdag 7 augustus 2012

WERKING 2012

Vrienden,
     Het eerste gedeelte van 2012 ligt alweer achter ons.
Het jaargedeelte waar HK Cuerna-Kuurns Erfgoed het publiek tegemoet treed wenkt

-Op 2 Sept.. wordt de essentie van de werking voorgsteld in "kubox" tijdens de Kuurnse   ver-
  enigingenbeurs.
-Op 9 Sept. komt dan de "Open monumentendag" met als thema in 2012 : "Muziek , woord en
  beeld" . Het wordt een werveling van life optredens , retroprojecties en tentoonstellingen in de zaal
  "St Pieter langs de Bruggesteenweg en in de galerij Depijpere aan het "kruiske".
-Het kermisgebeuren op 6 Okt wordt in de exporuimte van onze thuishaven kerkstraat 10
  opgeluisterd met een tentoonstelling : "Kuurnenaar van de wieg tot .......

We treffen elkaar dus binnenkortzaterdag 2 juni 2012

Markante figuren uit Kuurne

Om in de sfeer van de oorlogsjaren te blijven
hierbij nog een  verdienstelijk lid van onze
kuurnse gemeenschap:Dhr Leon Meurisse.
.


 Op vrijdag 11 mei 1940 startte de Duitse invasie in België. Leon nam deel aan de achttiendaagse veldtocht als ambulancier van het Rode Kruis.  Toen hij in Ledegem een gewonde soldaat moest ophalen, werd hij door de Duitsers beschoten, kon zich vliegensvlug in een gracht verbergen, wegvluchten tussen de roggevelden en zo op het nippertje aan de dood ontsnappen.  Toen de strijd voorbij was, werd hij tot tweemaal toe in eigen streek gevangen genomen door de Duitsers.  Maar telkens kon hij ontkomen.  De tweede maal gebeurde dit aan een noodbrug tussen Harelbeke en Kuurne.  De Duitsers verplichtten hem om een wagen te helpen duwen ,die de brug niet over raakte. Maar toen hij de kans schoon zag,glipte hij tussen de massa vluchtelingen weg,richting Kuurne. Zo kon leon  doodgewoon te voet naar huis wandelen
Later tijdens de oorlog sloot Leon zich als vrijwilliger aan bij het Rode Kruis.  In die functie nam
 hij deel aan de reddingswerken na de bombardementen op Kortrijk.  Ook hielp hij gewonde Amerikaanse piloten ophalen na hun noodlanding op de grens van Kuurne en Bavikhove (op de hoeve Lammertijn )
In zijn vrije tijd kweekte Leon veel groenten in zijn zeer verzorgde tuin. Lezen was een andere hobby van hem.  Ook het wielrennen en het voetbal boeiden hem enorm.
Hij heeft zich ook tientallen jaren belangeloos ingezet voor zijn parochie.  Hij was medestichter en heel lang secretaris van de broederschap van St.-Kristoffel en O.L.Vrouw van de Weg.  Daarvoor ontving hij het gulden ereteken van St.-Donatianus.  Hij was ook lid van de kerkraad op de St.-Pietersparochie.
Ook in het plaatselijk verenigingsleven was Leon zeer actief: hij was bestuurslid en later lid van de Oudstrijdersbond, hij was medeoprichter en bestuurslid van het comité voor paardenrennen tijdens de wijkkermis op ‘t Hoge, hij was medestichter en secretaris van de St.-Elooisgilde en hij hielp eveneens de voetbalclub “F.C. St.-Pieters Kuurne” oprichten.                                                    Bestuur "Rode kruis" Kuurnemaandag 9 april 2012

Wereldoorlog II in Kuurne

De vele ceremonies en herinneringsplechtigheden aan beide wereldoorlogen komen snel naderbij.
      Om reden van de enigzins emotionele oproep voor informatie vanwege het nichtje van een amerikaans piloot,gecrasht 7 Sept 1944 op de grens kuurne - harelbeke ,vinden we het opportuun enkele passages uit het boek "Kuurne tijdens WO II " ,geschreven en gepubliceerd door Noel Bruneel , lid van onze heemkundige kring en aan wie de oproep gericht was , terug op te frissen.

Dear Noel,

   Thank you for your prompt response to my message.I am so happy that you replied. Bless you.

When you saw the airplane crash you were only 18 years old. Still,I'm sure that is something that will live in your memory forever . Do you know if the plane crashed due to mechanical failure or was it shot down by enemy fire. Was there a battle with the enemy going on in that area at the time of the crash?
    Thank you also for your upcoming visit to Mrs. Lammertijn. I hope you do not have to travel a long distance to visit her.I am sad that her husband has passed away and I hope that Mrs. Lammertijn and you are both doing well.

I am looking forward to hearing from you again.
Best regards , Georgine Passerell


Relaas :
In het begin van de oorlog maart 1941 stortte aan de stokeriemolen ook nog een Italiaans vliegtuig neer
zaterdag 31 maart 2012

In de kijker: Volkscafé - De sfeer van vroeger

Heemkunde Vlaanderen plaatst elke maand een originele heemkundige activiteit ‘in de kijker’ op de website en in deze nieuwsbrief. Ook een recente activiteit van jouw vereniging kan in de kijker komen! We zijn op zoek naar activiteiten die origineel of vernieuwend zijn, of een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere organisaties.Voldoet jouw activiteit aan die criteria? Stuur dan een verslag en een aantal foto’s naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be.

Deze maand zetten we Davidsfonds Kuurne en heemkring Cuerna in de kijker. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis organiseerden ze samen een succesvolle activiteit rond oude cafés in Kuurne. Meer dan 100 deelnemers kwamen op 20 maart proeven van de ‘sfeer van vroeger’ in de Hoeveschuur, die voor de gelegenheid volledig was ingericht in de stijl van de jaren ’30-’40.


Op 20 maart organiseerde het Davidsfonds voor de tiende maal de Nacht van de Geschiedenis, dit jaar met als thema ‘Drank’. In Kuurne had de heemkundige kring Cuerna rond dit thema al het boek ‘Kuurnse herbergen’ gepubliceerd. Overleg tussen de voorzitters van Davidsfons Kuurne en Cuerna leidde al snel tot een akkoord om samen te werken. “Op de Nacht van de Geschiedenis wilden we de mensen uit Kuurne kennis laten maken met een heus volkscafé in de sfeer van vroeger,” vertelt Catherine Boury, voorzitster van Davidsfonds Kuurne.
“We dachten hierbij aan de projectie van foto’s van oude cafés in Kuurne. Het materiaal dat gebruikt werd voor het boek, kon hiervoor aangevuld worden met recent verkregen nieuw materiaal. Daarnaast wilden we een toegankelijke tentoonstelling van documenten, foto’s, bierflesjes, etiketten… van deze cafés integreren in de opstelling van de zaal zelf. Om het thema goed te onderbouwen, zouden we zorgen voor voldoende informatie over de brouwerijen, de soorten cafés, waar ze waren en hoe ze eruit zagen. Dit alles wilden we ten slotte aanvullen met anekdotes over de cafés, hun klanten en uitbaters.”
Een werkgroep kwam vijf keer bijeen om dit alles uit te werken. Deze werkgroep, die oorspronkelijk bestond uit bestuursleden van Cuerna en het Davidsfonds, werd gaandeweg uitgebreid met meer medewerkers: decorbouwers, vertellers en zangers… Zo kreeg het concept van de avond verder vorm. Er kwam een tekst, en liedjes die de vijf vertellingen met elkaar verbonden…
“Stilaan werd het een echt volkstoneel,” vertelt Catherine. “Hierbij moesten we met veel zaken rekening houden. Zo moesten we letten op de inrichting van de zaal, de kwaliteit van het geluid, de gebruikte kledij en schmink… We bespeelden alle mogelijke kanalen om reclame te maken voor de avond: plaatselijke pers, Uit in Vlaanderen, regionale pers, digitale borden. We verdeelden krantjes van De Nacht van de Geschiedenis bij handelaars en in een aantal brievenbussen, hingen affiches uit, en nodigden mensen persoonlijk uit.”
De happening vondt plaats in de schuur van de prachtige historische hoeve Vandewalle. De aanwezigen werden bij hun aankomst meteen hartelijk welkom geheten door de Kuurnse bellevrouw Annemie “Een oordeelkundig opgebouwd decor, een aangename zaalschikking, de projectie van een zeventigtal oude en nieuwe cafés, een bewust in losse sfeer gehouden optreden en een prachtige collectie voorwerpen en oude teksten, konden het publiek meer dan charmeren,” blikt Raf Ghekiere van heemkring Cuerna tevreden terug.

“De voorzitster, in originele, streng sobere klederdracht, opende met een mooi overzicht doorspekt met cijfers over de drankgelegenheden in Kuurne in de voorbije eeuw. Daarop volgde het ‘luimige’ gedeelte. Een vijftal vertellers bracht, in kledij met attributen van ‘de tijd van toen’ een aantal sappige anekdotes en belevenissen uit de cafés van de Sint-Pietersparochie en het centrum. De verhalen brachten de ambiance goed op gang. Bij de oudere mensen in het publiek ontlokten ze zelfs lachbuien en instemmend geroezemoes. Het geheel werd aan elkaar gezongen met meezingers als ‘Het edel kind van Napoleon’ en ‘Ach vader lief, toe drink niet meer’, dit alles begeleid door het accordeonspel van onze bellevrouw.”


Catherine: “Tijdens de avond was alles in de stijl van vroeger. Zo verkochten we droge worsten en ook het speciale bier van De Nacht van de Geschiedenis viel erg in de smaak. Verder konden de mensen deelnemen aan een wedstrijd van het Davidsfonds waarmee ze een schitterende Mercatoratlas ter waarde van 140 euro konden winnen. De opkomst was met meer dan 100 mensen zeker een succes. We beslisten dan maar meteen dat we volgend jaar opnieuw zouden samenwerken rond het thema ‘De Vakman’. Ook zullen enkele bestuursleden van het Davidsfonds meehelpen voor de Open Monumentendag in september. Een geslaagde samenwerking dus waar we allemaal beter van worden!”
Ook Raf is tevreden over de synergie: “Voor de Nacht van de Geschiedenis werd het efficient evenementenmanagement van het Davidsfonds gekoppeld aan de tentoonstellingsexpertise van Cuerna, wat een onverhoopt succes opleverde. De vlotte samenwerking zal dus ongetwijfeld nog een vervolg krijgen.”


Met dank aan Catherine Boury en Raf Ghekiere voor het verslag
Bron : http://www.heemkunde-vlaanderen.be/

zaterdag 23 april 2011

Kuurnse noten balken

Boek over 150 jaar muziek, zang en dans in Kuurne

Een uitgave van de heemkundige kring Cuerna ter gelegenheid van 130 Jaar K.H. ‘Moed en Vlijt

Het boek, in luxe uitvoering, telt ca. 400 blz., en is het 5de boek van Cuerna, ditmaal in een samenstelling van Noël Derez en Rudy Verbrugghe, beiden medewerkers zowel van Cuerna als van ‘Moed en Vlijt’. Ook enkele auteurs van deelstukken leverden een mooie bijdrage tot het welslagen van het boek.

U kan vanaf nu het boek bestellen aan voordeelprijs enkel en alleen door voorintekening:

Stort 35 euro als voorintekenprijs per boek op de rekening 465-3163951-37 of E35.4653.1639.5137 van de Heemkundige kring Cuerna, 8520 Kuurne, met als mededeling: ‘Kuurnse noten balken’.
De voorintekenaars worden met naam en adres in het boek vermeld. Dit is de naam van de rekeninghouder, tenzij anders vermeld in het vak ‘mededelingen’.

De voorintekenperiode wordt afgesloten op 1 juli 2011. Daarna kan het boek nog aangekocht worden voor € 40. Het boek zal klaar zijn en kan afgehaald worden op zaterdag 1 oktober vanaf 10 uur in het repetitiecentrum ‘de Noote’, Gen. Eisenhowerstraat, 18/1 (rechtover Electro Depypere) .

Uiteraard geen portkosten bij afhaling. Portkosten bij verzending: 10 €. Uw voorintekening is enkel geldig na het ontvangen van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer.

Uit de tentoonstelling ‘Moed en Vlijt 125’ in 2006 groeide een nieuw idee, een nieuw samenwerkingsproject: Cuerna en het 130-jarig ‘Moed en Vlijt’ stellen u samen een boek voor over alle muziek, zang en dans in Kuurne – vroeger en nu.
Het ideale geschenk voor een verjaardag of wie weet voor onder de kerstboom 2011? Of als een relatiegeschenk?

In het boek wordt 150 jaar (dit is vanaf 1861) geschiedenis gebracht in woord en beeld van alle Kuurnse fanfares, harmonies, muziekensembles, showbands en blaaskapellen. Nostalgie zal er zijn als de verdwenen kiosk in beeld komt. De vele symfonie-, dans- en huisorkesten, percussie- en ontspanningsgroepen, jeugdbands en muzikale figuren, trommel- en klaroenkorpsen, vendelzwaaiers en volksdansgroepen leiden ons naar een volumineus hoofdstuk van een twintigtal (kerk)zangkoren, met volksliedjes van weleer tussenin, terwijl orgelklanken en klokkengelui van alle kerken van Sente over Heule-Watermolen tot Pius X toe, hun wedervaren
vertellen.

Vanzelfsprekend is een groot hoofdstuk in het boek voorbehouden aan de 130 jaar onafgebroken werking van de jubilerende Koninklijke Harmonie ‘Moed en Vlijt’, met bijzondere aandacht voor de immer jeugdige deelgroepen : de Drumband (uit 1971), de Majorettes (uit 1971) en het Jeugdkorps Gioventu (uit 1993).

Het probleem van de veelheid aan fotomateriaal wordt opgevangen door toevoeging van een handig mapje in het boek met een extra CD waarop tientallen supplementaire foto’s zijn gebrand. Een handige bladwijzer is een tweede extra geschenk!

Wacht niet langer! Schrijf nu in!

Datum van afsluiting voorintekenperiode aan voordeelprijs: 1 juli 2011
! uiterste datum !