maandag 25 februari 2013

                                                      2012 is stilletjes weggegleden  in de nevels van de geschiedenis. Het nieuwe jaar is er reeds een 6tal weken voor ons ,  de bestuurswissel is zonder al te veel troebels verlopen en zoals ieder jaar wenken voor de vele kuurnse verenigingen de vele reeds vooraf geplande  akties en evenementen;

Bij de vzw kuurns erfgoed-heemkundige kring Cuerna hebben wij ondervonden dat onze achillespees zich situeert op het vlak van communicatie. Deze is primordiaal voor de goede werking van gelijk welke organisatie , en kan tegenwoordig op een veelheid van moderne manieren gebeuren, om op een efficiente  manier de eigen specifieke werking te ondersteunen.
     Onze blogspot (in de huidige vorm) loopt op zijn laatste benen, er is een echte website in de maak(domain under construction zouden onze kinderen direkt weten ).

Maar hoe deeden onze vaadren het vroeger ??? : noch blogspot noch website, telefoon en Gsm noppes, geen skype ,PC,laptop of HD 3D TV ,neen , enkel met de blote hand en een goede pen, een briefje schrijven en maar wachten op het antwoord.. Probleem, wie verdeelde die briefjes en hoe gebeurde dit.
Hierna een beetje geschiedenis:

        Het eerste teken van georganiseerde aktie in de postgeschiedenis van Kuurne dateert van 30-05-1804  waar een zekere Lagae Jean-francois ingeschreven staat in de burgerlijke stand als postbode en gerechtsdienaar. Hij woonde in de Boomgaardstraat(begin links ).

Op 28-01-1830 noteren we dan  ( Uit Briefwisseling Gemeentebestuur Kuurne )

Nr 71 Brieven Post                                                                     Cuerne, den 28 januari 1830
Aan den heer Directeur van het Postkantoor  Kortrijk
            Daar den wensch der ingezetenen dezer gemeente bestaat in regelmatiglijk
             dagelijksch de brieven hen toegezonden met den post,hen te worden be-
              handigd op den thans  bestaanden staet,sinds verscheidene jaren , gelo-
              ven wij het onzen pligt , teneinde ten spoedigsten mogelijk de klachten
              voor te komen die ons steeds met gezondheid zijn gedaan geworden,we-
              gens de vertraging en het achterhouden van de aan hen geadresseerde
              brieven.
              Ued.te verzoeken van dagelijksch dezelve brieven en al hetgeen door den
               Post aan de gemeente toegezonden worde , wel te willen behandigen aan
               Alexandrine Demol-Wwe. Pieter Averbeke , brave inwoonster dezer ge-
               meente , die het vertrouwen bezit der ingezetenen , door hare langdurige
               regtveerdigheid en oplettenheid in hare  boodschappen en mitshalve
               moeilijk kan vervangen worden.
               Wij gelooven mijnheer , van geenszins deel te moeten nemen of slagt-
                offer te moeten worden gemaakt van Ued. Tusschentwist , waarvan wij maar
               al te veel de nadeelen geproefd hebben en willen Ued. niet ontveinzen
               dat uwe eerste weigering met de voorgenoemde , ons in staat zal  stellen
               om onzen toevlugt te nemen daar waar wij het goedvinden zullen
                                                              Burgemeester en Accessoren
                                                               (geteekend :  Henri Andries
)
(ter informatie :Alexandrine Demol bewoonde  één van de kleine huisjes –Soentjes
Reke—Ivan Gerardstraat


Op 16-09-1846 vinden we ( Uit briefwisseling gemeentebestuur Kuurne )

Aan  de Heer Arrondissementscommissaris                                         Cuerne 16 Sept. 1846
              In antwoord op uw omzendschrijven in dato van 30/6/ll hebben wij de eer U mede te
              deelen dat de brievenbus geplaatst is in het gemeentehuis , alwaar de eigenaar van het
              gebouw de toelating heeft verleend om een opening in den muur te laten maken,voor
              het gebruik van de brievenbus.
                                                                                                    De burgemeester
                                                                                                        Henri Andries

(ter info:met gemeentehuis wordt bedoeld het huidige café “Oud gemeentehuis “ Weggevoerden
plein

Kuurne beschikte nu dus reeds over een officiele brievenbus  en dit zou zo blijven nog tot 18 Juli 1881.
Te Kuurne wordt dan voor het eerst een” postdepot” geopend,waarschijnlijk in een privéwoning.Er was een beperkte aktiviteit. Bij kon. Besluit van 22 Sept 1984 werd het kuurnse depot echter terug gesloten en naar het perceptiekantoor van Kortrijk overgebracht.

Op 12-03-1890 vinden we (uit briefwisseling gemeentebestuur )


“aan de postmeester te Kortrijk                                                      Cuerne 12 maart 1890
            De dagelijkse reklamatien en de eigene ondervindinge verplichten de Hr.Burgemeester,Schepenen en gemeenteraadsleden van Cuerne Ued. Den slechten staat en de al te geringe grootte onzer brievenbus te laten kennen.
     Bijna dagelijks is  de brievenbus opgepropt , ofschoon er om die reden vele brieven naar Harelbeke en Kortrijk gedragen worden,bij zoverre dat rond de middag de jongenqs standvastig moeten bewaakt worden,die zondermoeite er de handen kunnen inkrijgen en brieven en  andere gedrukten uit de bus zouden halen.
Is de bus klein,ze is daarbij nog zeer slecht,daar regendruppels door kleinen wind er in vloeien.
      Het ware wenselijk konde het ons gegund worden twee afzonderlijke bussen te hebben , waarvan eene voor brieven  en eene (deze van grootere afmetinge ) voor gedrukten; Immers wanneer alles in diezelfde bus wordt gestoken,kan het gebeuren dat brieven tusschen de plooien van grootere briefwisselinge invallen en aldus niet ter bestemming komen.
 Het ware ons eene groote verplichtinge mochte Ued. Gelieven te zorgen opdat de noodige maatregelen zouden genomen worden om ons van die onaangenaamheid te ontlasten , door t’vermeerderen der bestaande bus of het maken van twee afzonderlijke bussen.
           Gelieve , Mijnheer de Postmeester , op voorhand onze bijzondere dankbaarheid te aanvaarden.
                                                                                                 Namens den Raad
                                                                                                  Aug. Iserbyt , burgemeester


Daarna  kwam in 1898 terug een brievendrager in kuurne  :Cyriel Vanluchene,hij woonde in de Brouweriestraat (huidige kon. Leopold III straat en oefende deze funktie uit tot 1919.
19 jaar later , op 20 januari 1903,werd er terug een halte geopend. Het had dezelfde eigenschappen als een “depot” , met dit verschil dat het beheerd werd door een landelijke bode . Briefwisseling werd er behandeld en afgestempeld , maar eveneens enkele eenvoudige bewerkingen, zoals een aangetekende brief ,stortingen , enz. konden ook. Deze “depot-relais”of posthaltes hadden een speciale stempel. Onderaan in de stempel bevonden zich namelijk twee sterren en dit was het kenmerk van een relais
Door het gemeentebestuur  Kuurne wordt op 26 Nov 1909 een aanvraag gedaan voor het inrichten van een postontvangerij  te kuurne.


Victor Velghe stelt 3 juni 1910 aan het gemeentebestuur zijn dochter voor als kandidaat voor het bekomen van de plaats “onder Postontvangerij “ (zie verslag gemeenteraad van deze datum ) en op 9-3-1911 komt er dan een onder-perceptiekantoor in de kerkstraat nr 14 (later gemeentehuis) Georges Six komt als postontvanger van St Andries naar Kuurne kerkstraat 14 bewoond door Catry Antoine,gemeentesekretaris.

   Met een speciaal dienstorder wordt 13-9-1912 het kantoor verheven tot een onder-perceptiekantoor 1ste klasse . In de zitting van het gemeentebestuur  van 19-12 datzelfde jaar vinden we :

   Tegenwoordig: Aug. Iserbyt , burgemeester , Victor Vandenbroucke en Aug. Vandeputte,schepenen.
Het College

Gezien de post in ons postbureel van Cuerne slechts een uur voor het publiek toegankelijk is op Zondagen en Feestdagen door het jaar.
Gezien dat die uur vastgesteld is van 9 tot 10 uur ‘s voormiddags.
Overwegende dat dit uur allerslechts past voor de lieden van te lande , welke gemeenlijk hun bezoek in de post schikken terwijl zij op de Plaats ter hoogmis komen.
Overwegende dat de hoogmis begint , jaar in jaar uit om 9u30;
Overwegende dat de lieden welke buiten den kom der gemeente wonen , dus zeer dikwijls hunne zaken in den post ,binst de weinigen tijd waarover zij daar te beschikken hebben voor de hoogmis , niet kunnen doen.
Gehoord de menigvuldige klachten welke in de laatste tijden nopens dit punt gedaan geweest zijn.
Besluit eenparig :
Aan de Heer Postoverste ,beleefdelijk te vragen dat hij het uur , op welke het postbureel van kuurne op Zon-en Feestdagen moet open en toegankelijk zijn voor het publiek , zou stellen van 8 tot 9 uur , in plaats van 9 tot 10 uur zoals het nu is;
Deze beslissing en eerbiedige vraag zal dadelijk den heer Postoverste overhandigd worden met beleefd verzoek er  zoo spoedig mogelijk gevolg aan te geven.
                                                                                                              Den burgemeester
                                                                                                              Aug. Iserbyt


Gustaaf Lepez  gaat in 1942 op pensioen en wordt opgevolgd door André vandernbroucke die in 1952 ingevolge een geschil met eigenaar Iserbyt het postkantoor verhuist naar de Gen. Eisenhowerstraat 34; het huis is eigendom van Jozef vermeulen uit Kuurne(later kwam daar de winkel “UNIC” van de weduwe De Cuyper-di Chiara, die hertrouwde met Gilbert vanneste , beenhouwer te kuurne)
   Opnieuw verhuist in1954 de postontvangerij , nu naar de Harelbekeqstraat 17 en in 1961 wordt het een zelfstandige ontvangerij 4de klasse.
In 1968 wordt Roger Timperman uit  Elverdinghe postontvanger en verhuist met het postkantoor naar het “Rode kruisplein”  waar het in1973 verhoogt van categorie en een Ontvangerij A  wordt;
    Er komt zelfs een bijkantoor (kuurne 2 ) voor de kathoek en de industriezone , in de St Katrienesteenweg. De postbodes leggen per dag 12 ronden af
    De werken voor een nieuw postkantoor in de Gasthuisstraat worden in 1983 aangevat en op 8 november 1985 worden de nieuwe gebouwen officieel geopend. In 1987 gaat Roger timperman met vervroegd pensioen en Dhr Nico Guillemijn uit Kuurne wordt aangesteld als waarnemend Postontvanger A van de Ontvangerij Kuurne 1 en medebeheerder van het bijkantoor 2;
Hans Deboutte wordt dan postoverste tot hij in 2002 op pensioen gaat.
    In het jaar 2001 verdwijnt dan terug het bijkantoor in de st Katriensteenweg

Ziezo, dat weten we ook weer!
Bronnen: Van Cuerne tot Kuurne-uitgave van de heemkundige kring Cuerna-tekst bruneel noel
                   Een woordje postgeschiedenis (Luc Van Pamel)
                    Archief gemeentebestuur

Geen opmerkingen: